Porodični ljekar

Ako niste odabrali svog porodičnog ljekara, potrebno je da to što prije uradite.

Zakazivanje pregleda

Sistem rada porodične medicine je zakazivanje pregleda. Pozovite svoj tim da zakažite termin pregleda.

blog image

Prevencija ili preventiva je spriječavanje neke bolesti ili pojave koja ostavlja posljedice po neke osobe ili grupe.

Prevencija dijabetesa

Prevencija bolesti bubrega

Prevencija karcinoma prostate

Rano otkrivanje karcinoma dojke

blog image

Pregled javnih nabavki Doma zdravlja

Centar za mentalno zdravlja

CMZ se formira kao oraganizaciona jedinica Doma zdravlja i predstavlja sveobuhvatnu i pristupačnu službu za zaštitu mentalnog zdravlja u zajednici

U svom radu provodi mjere promocije mentalnog zdravlja, prevencije, dijagnostike i liječenja mentalnih poremećaja i oboljenja. Obezbjeđuje kontinuitet u praćenju osoba sa mentalnim poremećajima nakon hospitalizacije, uključujući podršku i rad sa porodicama.

Za određeni broj pacijenata obolelih od mentalnih poremećaja i oboljenja kao saradnici u procesu liječenja, rehabilitacije i resocijalizacije pojavljuju se članovi porodice, šira familija ili druge odabrane osobe, zakonski staratelji ili institucije kao zakonski staratelji sa kojima Centar svakodnevno radi i sarađuje.

CMZ radi na smanjenju onesposobljenosti prouzrokovane mentalnim poremaćajima, zaštiti mentalnog zdravlja kod osoba sa drugim onesposobljenostima, pomaže reintegraciju osoba sa mentalnim problemima u radnu i socijalnu sredinu, uz poštovanje prava i dostojanstva i aktivno uključivanje istih u donošenje odluka.

CMZ ima čvrste funkcionalne veze sa svim službama primarne zdravstvene zaštite, posebno porodičnom medicinom, sarađuje sa višim zdravstvenim nivoima, a razvija i podstiče multisektorsku saradnju u lokalnoj zajednici (lokalna samouprava, vladine i nevladine organizacije). Takođe, podstiče profesionalni razvoj članova stručnog tima.

U Centru se obavljaju: psihijatrijski analize sa davanjem mišljenja, grupna terapija, psihološko savjetovanje, timski rad sa pacijentom, edukativni rad u vaspitno-obrazovnim ustanovama i savjetovanje porodice.

Radno vrijeme: ponedeljak - petak: od 07:30 do 14:30 časova

Kontakt: 052/75x-xxx