Porodični ljekar

Ako niste odabrali svog porodičnog ljekara, potrebno je da to što prije uradite.

Zakazivanje pregleda

Sistem rada porodične medicine je zakazivanje pregleda. Pozovite svoj tim da zakažite termin pregleda.

blog image

Prevencija ili preventiva je spriječavanje neke bolesti ili pojave koja ostavlja posljedice po neke osobe ili grupe.

Prevencija dijabetesa

Prevencija bolesti bubrega

Prevencija karcinoma prostate

Rano otkrivanje karcinoma dojke

blog image

Pregled javnih nabavki Doma zdravlja

Higijensko-epidemijološka služba

Higijensko-epidemiološka služba je organizaciona jedinica Doma zdravlja Novi Grad koja je po svom sadržaju, metodama i obliku rada isključivo preventivna služba.

U službi se obavljaju poslovi iz oblasti epidemiologije, higijene, imunizacije i sanitarni pregledi.

Prema Zakonu o zdravstvenoj zaštiti Higijensko-epidemiološka služba Doma zdravlja provodi mjere za unapređenje zdravlja i sprečavanja oboljenja.

Mjere od posebnog društvenog interesa u oblasti zdravstvene zaštite koje provodi ova Služba su: sprečavanje, suzbijanje i gašenje epidemija zaraznih bolesti kao i sprečavanje i otklanjanje zdravstvenih posledica prouzrokovanih elementarnim i drugim pojavama i nesrećama, eradikacija zaraznih bolesti, praćenje zdravstvenog stanja stanovništva, higijenskih prilika i epidemiološke situacije i preduzimanje mjera za njihovo unapređenje, otkrivanje i otklanjanje štetnih faktora za zdravlje u životnoj i radnoj sredini itd.

Zakonima o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti date su obaveze i odgovornosti državnih organa, zdravstvenih i drugih ustanova u preduzimanju i provođenju mjera za zaštitu stanovništva od zaraznih bolesti. Higijensko - epidemiološka služba, u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, provodi najveći dio poslova regulisanih ovim zakonima.Služba vrši kontinuirani nadzor nad epidemiološkom situacijom kroz prikupljanje, evidentiranje i kontrolu prijavljivanja zaraznih bolesti.

U ovoj službi sprovodi se imunizacija djece iznad šest godina, odraslih protiv hepatitisa B, po epidemiološkim indikacijama, kao i sezonska vakcinacija protiv gripa.

Ova služba obavlja i kontrolu sanitarno-higijenskog nadzora javnih objekata, predškolskih i školskih ustanova, javnih vodnih objekata, vodovoda, restorana društvene ishrane i objekata za kolektivni smještaj ljudi u saradnji sa Institutom za zaštitu zdravlja i sanitarnom inspekcijom.

Služba po potrebi obavlja i poslove dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije.

Radno vrijeme: ponedeljak - petak: od 07:30 do 14:30 časova

Uzimanje uzoraka za sanitarni pregled - svake srijede u periodu od 07:30 do 09:30 časova

Uzimanje uzoraka za druge microbiološke pretrage i ponovne sanitarne preglede - svake srijede u periodu od 07:30 do 09:30 časova

Kontakt: 052/752-231