Porodični ljekar

Ako niste odabrali svog porodičnog ljekara, potrebno je da to što prije uradite.

Zakazivanje pregleda

Sistem rada porodične medicine je zakazivanje pregleda. Pozovite svoj tim da zakažite termin pregleda.

blog image

Prevencija ili preventiva je spriječavanje neke bolesti ili pojave koja ostavlja posljedice po neke osobe ili grupe.

Prevencija dijabetesa

Prevencija bolesti bubrega

Prevencija karcinoma prostate

Rano otkrivanje karcinoma dojke

blog image

Pregled javnih nabavki Doma zdravlja

Služba za pravne, kadrovske i administrativne poslove

Služba vrši pravne i kadrovske poslove za Ustanovu u skladu sa zakonom, Statutom i opštim aktima Doma zdravlja. Služba prati promjene zakonskih propisa i predlaže preduzimanje potrebnih mjera u cilju obezbeđenja zakonitosti rada u Ustanovi; obavlja stručne poslove izrade nacrta odluka, pravilnika i drugih akata iz svog djelokruga; u saradnji s drugim službama obavlja poslove planiranja, upravljanja i razvoja ljudskih resursa; učestvuje u pripremi odgovora na tužbe u sporovima; obavlja stručne, upravne i administrativne poslove iz djelokruga radno-pravnih poslova; učestvuje u izradi, donošenju i provođenju programa razvoja upravljanja i stručnog usavršavanja; izrađuje konačne tekstove ugovora, sporazuma i drugih opštih akata; obavlja sve poslove personalne evidencije; organizuje i vrši cjelokupno kancelarijsko i arhivsko poslovanje; organizuje i vrši poslove na prijemu i otpremi službene pošte; pruža stručnu pomoć kod provođenja postupaka javnih nabavki roba i usluga; kao i druge poslove koji se odnose na pitanja iz nadležnosti Službe.