Porodični ljekar

Ako niste odabrali svog porodičnog ljekara, potrebno je da to što prije uradite.

Zakazivanje pregleda

Sistem rada porodične medicine je zakazivanje pregleda. Pozovite svoj tim da zakažite termin pregleda.

blog image

Prevencija ili preventiva je spriječavanje neke bolesti ili pojave koja ostavlja posljedice po neke osobe ili grupe.

Prevencija dijabetesa

Prevencija bolesti bubrega

Prevencija karcinoma prostate

Rano otkrivanje karcinoma dojke

blog image

Pregled javnih nabavki Doma zdravlja

Služba za ekonomsko finansijske poslove

U službi ekonomsko-finansijskih poslova obavljaju se poslovi planiranja, analize, javnih nabavki, interne finansijske kontrole, fakturisanja i finansijsko računovodstveni poslovi.

Služba osigurava realizaciju finansijskog plana prema namjenama i utvrđenoj dinamici; prati dinamiku realizacije plana rashoda; osigurava poslovnu saradnju sa bankama i drugim pravnim licima iz oblasti poslovnih finansija, propisuje i provodi procedure interne kontrole u okviru materijalnog i finansijskog poslovanja, izrađuje tromjesečne finansijske planove i dostavlja ih direktoru, vrši obračun plata i doprinosa, kao i svih vrsta naknada zaposlene; vrši prijem i kontrolu računa, iste zavodi u posebne knjige i osigurava plaćanje; vodi knjigovodstvo uz sastavljanje godišnjih obračuna i periodičnih izvještaja; vrši analizu finansijskih planova i predlaže mjere za otklanjanje utvrđenih nedostataka; vodi pripremu i realizaciju obaveza koje se utvrde putem tendera; vodi potrebne evidencije, zaduženja i obračune amortizacije opreme; obavlja i druge poslove koji se odnose na pitanja iz nadležnosti Službe.