Istorijat

Istorijat

                                                              O domu zdravlja

Prvi pisani podaci o početku rada Doma zdravlja Novi Grad potiču iz 1905.g. kada je otvorena zgrada Bolnice na sadašnjoj lokaciji Doma zdravlja. Poslije II svjetskog rata u zgradi Bolnice je otvroren stacionar koji je radio sve do 1975.g. kada je preseljen u novu zgradu.

Zvanični podaci govore da je poslije rata u Bosanskom Novom u maju 1945. godine počela sa radom Zdravstvena stanica.

Zdravstvena stanica je prerasla u Dom zdravlja 1961.g. kada je Narodni odbor opštine Bosanski Novi na sjednici održanoj 21.septembra 1961.g. donio rješenje kojim se “aktivnost Zdravstvene stanice Bosanski Novi proširuje na sve zadatke utvrđene članom 64. Zakona o zdravstvenoj zaštiti i organizaciji zdravstvene službe”.

Od 1964.g. ustanova nosi naziv Dom narodnog zdravlja Bosanski Novi, a od januara 1974.g. ustanova se konstituiše kao Radna organizacija Dom narodnog zdravlja Bosanski Novi i obavlja “sve poslove kurativne i preventivne zdravstvene zaštite zakonom propisane”.

U februaru 1981.g.dolazi do nove statusne promjene tako što se konstituišu tri OOUR-a i to OOUR Dom zdravlja Bosanski Novi, OOUR Stomatološke službe Bosanski Novi i OOUR Apoteka Bosanski Novi. Nakon konstituisanja ovi OOUR-i se udružuju u Radnu organizaciju Medicinski centar “Dr Mladen Stojanović” Prijedor.

U maju 1984.g. se ukida OOUR “Stomatološke službe” Bosanski Novi i ta služba se pripaja OOUR-u “Dom zdravlja” Bosanski Novi.

U maju 1994.g. Skupština opštine Novi Grad donosi Odluku o osnivanju Javne zdravstvene ustanove Dom zdravlja Novi Grad. Tako je došlo do izdvajanja Doma zdravlja Novi Grad iz sastava RO Medicinski centar “Dr Mladen Stojanović” Prijedor i od tada Dom zdravlja Novi Grad posluje kao samostalna ustanova čiji je osnivač opština Novi Grad.

U aprilu 2003.g. Dom zdravlja Novi Grad je izvršio usklađivanje unutrašnje organizacije, djelatnosti i opštih akata sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti tako da od tada Dom zdravlja posluje pod nazivom Zdravstvena ustanova Dom zdravlja.

U sklopu Doma zdravlja Novi Grad radi 13 ambulanti porodične medicine, 4 specijalističke ambulante i 3 stomatološke ambulante.