Porodična medicina

Porodična medicina

Ambulante prodične medicine obavljaju svoju djelatnost preko 13 timova porodične medicine.

Tim porodične medicine predstavlja prvu liniju kontakta i ulaska građana u sistem zdravstvene zaštite. Sastav tima čine izabrani doktor porodične medicine i dvije medicinske sestre. Tim obezbjeđuje zdravstvenu zaštitu porodice i zajednice kroz: organizovan zdravstveno-vaspitni rad, praćenje zdravstvenog stanja i preduzimanje mjera na suzbijanju zaraznih bolesti, otkrivanje i suzbijanje rizika nezaraznih bolesti, rano otkrivanje i liječenje bolesti, odnosno upućivanje na više nivoe dijagnostike, liječenja i rehabilitacije.

Prevencijom i kontrolom nezaraznih bolesti obuhvaćeni su riziko faktori za nastanak kardiovaskularnih i malignih bolesti, te šećerne bolesti, kai i odvikavanje od pušenja, prevencija gojaznosti i nedovoljna fizička aktivnost.

Tim  porodične medicine 2

Usluge: Primarna zdravstvena zaštita
Doktor: Tomić dr Simo, specijalista opšte medicine sa edukacijom PM
Kontakt: 052/753-509

Tim porodične medicine 3

Usluge: Primarna zdravstvena zaštita
Doktor:Umićević dr Slavenko, specijalista dermatovenerologije
sa edukacijom PM
Kontakt: 052/753-048

Tim porodične medicine 4

Usluge: Primarna zdravstvena zaštita
Doktor:Radmanović dr Marinko, specijalista opšte medicine sa edukacijom PM
Kontakt: 052/751-858